पाचवी शिष्यवृत्ती - मराठी - घटकनिहाय प्रश्नसंच

शिष्यवृत्ती परीक्षा 
इयत्ता - पाचवी 


विषय- मराठी खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 
Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.

घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. शब्दांच्या जाती – नाम

Click Here

Click Here 

२. शब्दांच्या जाती – सर्वनाम

Click Here 

3. शब्दांच्या जाती – विशेषण

Click Here

Click Here - 2 

४. शब्दांच्या जाती – क्रियापद

Click Here

Click Here - 2

५. लिंग

Click Here 

६. वचन

Click Here 

७. काळ

Click Here

८. विरामचिन्हे

Click Here 

९.वाक्याचे भाग

Click Here 

१०. शुद्ध व अशुद्ध शब्द

Click Here 

११. वाक्प्रचार 

Click Here 

१२. म्हणी

Click Here 

१३. माहिती तंत्रज्ञानविषयक शब्दांना पर्यायी मराठी  शब्द शोधणे

Click Here 

Click Here - 2

१४.निर्देश वाक्य पूर्ण करणे 

 Click Here

१५.सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद 

Click Here 

१६. समानार्थी शब्द 

Click Here 

१७. जोडशब्द

Click Here 

१८. आलंकारिक शब्द 

 Click Here

Click Here - 2

१९. शब्द्समुहाबद्दल एक शब्द

Click Here 

२०. समूहदर्शक शब्द

 Click Here

२१. पिलूदर्शक शब्द

Click Here 

२२. घरदर्शक शब्द

Click Here 

२३. अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे

Click Here 

२४. विरुद्धार्थी शब्द 

Click Here 

२५. एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ शोधणे

 Click Here

२६. भाषाविषयक सामान्यज्ञान

 Click Here

२७. वृत्तपत्रातील जाहीरातीवर आधारित प्रश्न

 Click Here

२८. वृत्तपत्रातील बातमीवर आधारित प्रश्न

 Click Here

२९. कवितेवर आधारित प्रश्न

 Click Here

३०. उताऱ्यावर आधारित प्रश्न

 Click Here

३१. संवादावर आधारित प्रश्न

 Click Here

३२. वाक्याच्या वेगवेगळ्या भागातील चुकीचा भाग ओळखणे 


10 Comments

Thanks

Post a Comment