Showing posts from November, 2023

महागाई भत्त्यात 4 % वाढ | महागाई भत्ता आता मिळणार 46 %

महागाई भत्त्यात 4% वाढ महागाई भत्ता 42% वरून 46 % १) सध्याचे *मूळ (बेसिक)* वेतन लिहा.. २) *महागाई भत्ता* टक्केवारी लिहा. (४ टक्के वाढ होऊन ४६ टक्के झाला आहे.) ३) घरभाडे *टक्केवारी* निवडा. ४) वाहनभत्ता (TA) दर लिहा. ५) आपण…

Load More
That is All