इयत्ता - चौथी विषय - मराठी घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट|Std 4th Subject-Marathi Online test


इयत्ता - चौथी

विषय - मराठी

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट


खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.


प्रथम सत्र - १ ते १३

द्वितीय सत्र - १४ ते २५


पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. धरतीची आम्ही लेकरं

Click Here

२. बोलणारी नदी

Click Here

३. आम्हांलाही हवाय मोबाइल !

Click Here

४. या भारतात


५. मला शिकायचंय !

Click Here

६. मायेची पाखर

Click Here

७. धूळपेरणी

Click Here

८. गुणग्राहक राजा

Click Here

९. ईडगाह

Click Here

१०. धाडसी हाली

Click Here

११. नाखवादादा, नाखवादादा

Click Here

१२. वाटाड्या

Click Here

१३. चवदार तळ्याचे पाणी


१४. मिठाचा शोध

Click Here

१५. आनंदाचं झाड

Click Here

१६. झुळूक मी व्हावे

Click Here

१७. म्हणींच्या गमती

Click Here

१८. जननायक बिरसा मुंडा

Click Here

१९. हे कोण गे आई !

Click Here

२०. कोलाज

Click Here

२१. आभाळमाया


२२. होय, मीसुद्धा !


२३. मन्हा खान्देस्नी माटी


२४. थोर हुतात्मे


२५. संतवाणीThanks

Post a Comment (0)