इयत्ता -चौथी -गणित -घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

 

इयत्ता - चौथी 

विषय- गणित 

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 
Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.

अ.क्र.

घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

1

भौमितिक आकृत्या

2

संख्याज्ञान

 Click Here

3

बेरीज

 Click Here

4

वजाबाकी

 Click Here

5

गुणाकार : भाग 1

 Click Here

6

भागाकार : भाग 1

 Click Here

7

नाणी व नोटा

 Click Here

8

कालमापन

 Click Here

9

शाब्दिक उदाहरणे : बेरीज – वजाबाकी

 

10

अपूर्णांक

 

11

मापन

 

12

परिमिती व क्षेत्रफळ

 

13

गुणाकार : भाग 2

 

14

भागाकार : भाग 2

 

15

चित्रालेख

 

16

आकृतिबंध

 

1 Comments

Thanks

Post a Comment