Showing posts from July, 2021

सेतू अभ्यासक्रम – ब्रीज कोर्स ( इयत्ता -१० वी ) दिवस – ३२ वा

इयत्ता – १० वी       दिवस – ३२ वा (दि.१ /०८/२०२१) Disclaimer:  विद्यार्थी ,  पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोध…

सेतू अभ्यासक्रम – ब्रीज कोर्स ( इयत्ता -९ वी ) दिवस – ३२ वा

इयत्ता – ९ वी       दिवस – ३२ वा (दि.१ /०८/२०२१) Disclaimer:  विद्यार्थी ,  पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोध…

प्राणी व त्यांच्या राहण्याचे ठिकाण - ऑनलाईन टेस्ट (इयत्ता - ३ री)

सेतू अभ्यासावर आधारित  ऑनलाईन टेस्ट इयत्ता - ३ री विषय - परिसर अभ्यास वरील घटकाचा अभ्यास करुन टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला तो घटक कितपत समजला हे जाणून घेण्यास मदत होईल . Loading…

सेतू अभ्यासक्रम – ब्रीज कोर्स ( इयत्ता -८ वी ) दिवस – ३२ वा

इयत्ता – ८  वी      दिवस – ३२ वा (दि.१ /०८ /२०२१) मराठी  इंग्रजी  गणित  सामाजिक शास्त्र  हिंदी  Disclaimer:  विद्यार्थी ,  पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मित…

कालमापन - ऑनलाईन टेस्ट (इयत्ता - ४ थी)

सेतू अभ्यासावर आधारित  ऑनलाईन टेस्ट विषय- गणित घटक - कालमापन वरील घटकाचा अभ्यास करुन टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला तो घटक कितपत समजला हे जाणून घेण्यास मदत होईल . Loading…

सेतू अभ्यासक्रम – ब्रीज कोर्स ( इयत्ता -७ वी ) दिवस – ३२ वा

इयत्ता – ७ वी    दिवस – ३२ वा (दि.१ /०८ /२०२१) मराठी  इंग्रजी  गणित  विज्ञान  सामाजिक शास्त्र  हिंदी  Disclaimer:  विद्यार्थी ,  पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम नि…

Load More
That is All