इयत्ता - दुसरी विषय- गणित घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

 

इयत्ता - दुसरी 

विषय- गणित 

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट
खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 
Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.


घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

1. चला शोधूया वेगवेगळे आकार

इथे क्लिक करा

2. चला हाताळूया भौमितिक आकार

इथे क्लिक करा

3. गंमत रेषेची

इथे क्लिक करा

4. चला ओळखूया भौमितिक आकृत्या

इथे क्लिक करा

5. संख्यांच्या जगात

इथे क्लिक करा

6. संख्या वाचू-लिहूया

 इथे क्लिक करा

7. गट करून मोजणी

 इथे क्लिक करा

8. चित्रात दाखवलेली संख्या

इथे क्लिक करा

9. स्थानिक किंमत म्हणजे काय

इथे क्लिक करा

10. संख्येचे विस्तारित रूप

इथे क्लिक करा

11. टप्प्याने संख्या मोजूया


12. बेरजेची गंमत


13. बेरीज पुढे मोजून


14.बेरीज - बिनहातच्याची


15. शून्याची बेरीज आणि वजाबाकी


16. गोष्टीतील बेरीज -१


17. वजाबाकीने कमी करूया


18. बेरीज - वजाबाकीची जोडी


19. गोष्टीतील वजाबाकी


20. वर्षाचे महिने बारा


2 Comments

Thanks

Post a Comment