पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - घटकनिहाय प्रश्नसंच

 

शिष्यवृत्ती परीक्षा 
इयत्ता - पाचवी 

विषय- गणित 
खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 
Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.


अ.क्र.

घटक

टेस्ट लिंक

1.

आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्याचिन्हे

 Click Here

2.

दहा अंकांपर्यंत संख्यांचे वाचन व लेखन

 Click Here

3.

अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी

 Click Here

4.

1 ते 100 या संख्यांवर आधारित प्रश्न

 Click Here

5.

मोठ्यांत मोठी व लहानांत लहान संख्या तयार करणे

 Click Here

6.

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम, तुलना

 Click Here

7.

सम, विषम, मूळ, जोडमूळ, सहमूळ, संयुक्त, त्रिकोणी व चौरस संख्या

 Click Here

 Click Here

8.

बेरीज (सात अंकी संख्यापर्यंत हातच्याची बेरीज, शाब्दिक उदाहरणे )

 Click Here

9.

वजाबाकी (सात अंकी संख्यापर्यंत हातच्याची वजाबाकी, शाब्दिक उदाहरणे )

 Click Here

10.

गुणाकार ( पाच अंकी गुणिले तीन अंकी संख्येपर्यंत )

 Click Here

11.

भागाकार ( पाच अंकी भागिले तीन अंकी संख्येपर्यंत )

 Click Here

12.

पदावली व अक्षरांचा उपयोग

 Click Here

13.

संख्यांचे विभाजक (अवयव) व विभाज्य, विभाज्यतेच्या कसोट्या

 Click Here

14.

व्यवहारी अपूर्णांक : समच्छेद व भिन्नच्छेद अपूर्णांक ( तुलना, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार )

 Click Here

15.

सममूल्य अपूर्णांक

Click Here 

16.

अंशाधिक, छेदाधिक व पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक परस्पर रुपांतर

 

17.

दशांश अपूर्णांक: अ)वाचन,लेखन ब)स्थानिक किमंत, दशांश अपूर्णांक उपयोग  क) बेरीज, वजाबाकी

Click Here 

18.

दशमान परिमाणे (लांबी, वस्तुमान, धारकता)

Click Here

Click Here 

Click Here

19.

कालमापन

 Click Here 

20.

दिनदर्शिका

 Click Here

21.

कागदमापन – रीम, दस्ता

 Click Here

22.

नाणी-नोटा

 Click Here

23.

नफा-तोटा

 Click Here

24.

शेकडेवारी

 Click Here 

25.

सरळव्याज

 Click Here 

26.

कोन व कोनांचे प्रकार

Click Here

27.

समांतर रेषा व लंब रेषा

 Click Here

28.

त्रिकोण, चौरस, आयत

 Click Here 

29.

वर्तुळ

Click Here 

30.

परिमिती

Click Here 

31.

क्षेत्रफळ : आयत, चौरस

Click Here 

32.

त्रिमिती वस्तू व घडणी

Click Here

33.

आकृतिबंध

 Click Here

34.

इष्टीकाचिती, घन, पृष्ठे, कडा, शिरोबिंदू

 Click Here

35.

चित्ररूप माहिती (चित्रालेख )

 Click Here

 

7 Comments

Thanks

Post a Comment